Inici


Nemus, núm 4. 2014

  30,3 MB

 

ÍNDEX

Pòrtic i crèdits

Els falziots-Les falcies mediterrànies pp. 9-12

  1,43 MB

Articles

Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. (Mollusca: Gastropoda) de l' Albià de Cabanes de l' Arc (la Plana Alta, conca del Maestrat).

Calzadina segurai gen. nov., sp. nov. (Mollusca: Gastropoda) from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, Maestrat basin, NE Spain).

Enric Forner i Valls ........................................................................................................................pp. 17-25

3,68 MB

 

ABSTRACT

Es descriu un tàxon nou, Calzadina segurai. El nou gasteròpode prové de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la Plana Alta), de la conca sedimentària del Maestrat. Es fa la segona cita de l’escleractini Angelismilia magnei Reig, 1995.

Mots clau: Gastropoda, Euomphalidae, taxonomia, gènere nou, espècie nova, Albià, Conca del Maestrat.

 

A new taxon, Calzadina segurai is described. The new species comes from the Albian of Cabanes de l’Arc (la Plana Alta, NE Spain), in the Maestrat basin. The scleractinian Angelismilia magnei Reig 1995 is recorded here for the second time.

Key words: Gastropoda, Euomphalidae, taxonomy, new genus, new species, Albian, Maestrat Basin.

 

 

Notes taxonòmiques i nomenclaturals en el gènere Cheirolophus Cass. (Asteraceae, Centaureinae).

Taxonomical and nomenclatural notes in the genus Cheirolophus Cass. (Asteraceae, Centaureinae )

P. Pablo Ferrer-Gargallo, Roberto Roselló, José Gómez, Alberto Guillén, Emilio Laguna
& Juan Bautista Peris .
....................................................................................................................pp.  27-42

5.09 MB

 

ABSTRACT

Es lectotipifica i es reivindica el valor taxonòmic de Cheirolophus cavanillesianus nom. nov. [Centaurea virgata Cav., sinònim reemplaçat, syn. subst.] (Asteraceae, Centaureinae), espècie descrita per A. J. Cavanilles el 1795 per a la província d’Alacant. Dins d’aquest taxon, incloem a nivell subespecífic la varietat capillifolius [Ch. cavanillesianus subsp. capillifolius, comb. & stat. nov.], taxon indicat per a diverses localitats de la província d’Alacant. Així mateix, es realitza la lectotipificació de Ch. intybaceus (Lam.) Dostál.

Paraules clau: Alacant, Asteraceae, Cheirolophus, Espanya, lectotipificació.

We propose the lectotypification as well as the taxonomic value for Cheirolophus cavanillesianus nom. nov. [Centaurea virgata Cav., replaced synonym, syn. subst.] (Asteraceae, Centaureinae), a plant species described by A. J. Cavanilles in 1795 for the province of Alicante. Within this taxon we raise up to the subspecies level the variety capillifolius [Ch. cavanillesianus subsp. capillifolius, comb. & stat. nov.], taxa indicated for some populations of the Alicante coast. Moreover, Ch. intybaceus (Lam.) Dostál has also been lectotypified.

Key words: Alicante province, Asteraceae, Cheirolophus, Spain, lectotypification.

 

 

Tendències poblacionals dels rapinyaires migratoris al Desert de les Palmes (lIevant iberic).

Population trends in migratory raptors in Desierto de las Palmas (eastern Iberia)

Miguel Tirado Bernat & Vicente Esteller Turlo .............................................................................. pp. 43-52

1,28 MB

ABSTRACT

El canvi climàtic, el procés de calfament global induït per les activitats de l’home, és un procés que està tenint un fort impacte en els èssers vius de tot el planeta. Les poblacions salvatges depenen de les condicions ambientals (temperatura i pluviometria) i se sincronitzen amb elles per a desenrotllar els seus cicles vitals. Els canvis en estos factors abiòtics provoquen per tant una resposta ecològica que pot variar en direcció i intensitat. En este marc, les dades sobre l’evolució en la fenologia i la intensitat de pas de les aus rapinyaires en l’àrea Mediterrània ibèrica són molt escassos. Mostrem ací l’evolució de la fenologia i intensitat de pas de les poblacions de rapinyaires migrants comuns en època postnupcial en una localitat de l’entorn Mediterrani ibèric. El xoriguer, un migrant presaharià comú, està veient reduïts els seus efectius de forma significativa. Les tendències poblacionals de la resta dels rapinyaires migratoris estudiats són estables, encara que amb una certa tendència a l’augment de les poblacions migrants d’esparver, àguila serpera i àguila calçada. La mendiana de pas mostra una tendència no significativa en totes les espècies, encara que el patró de pas de les espècies transaharianes s’està avançant, mentres que una espècie presahariana, el xoriguer, mostra un cert retard. El fenomen de la migració inversa de l’àguila calçada, detectat amb intensitat per primera vegada en 2004, pareix ben establit, i només recentment inclou a exemplars adults, absents els primers anys. Els canvis recents observats en l’estació del Desert de les Palmes es poden explicar a la llum de les prediccions sobre l’impacte del canvi climàtic en les aus migrants: tendència de migrants transaharians a avançar el pas postnupcial, i tendència d’espècies presaharianes a retardar les dates de pas i a disminuir els seus efectius migrants. Este treball suposa una contribució a l’estudi de l’impacte del canvi climàtic en els rapinyaires de la Mediterrània occidental.

Paraules clau: canvi climàtic, migració, rapinyaires, Mediterrània occidental, xoriguer, àguila calçada, esparver, Desert de les Palmes.

 

Climate change, the process of global warming induced by human activities, is a process that is having a strong impact on living beings across the globe. Wild populations are dependent on environmental conditions (temperature and rainfall) and are synchronized with them in order to develop their life cycles. The changes in these abiotic factors cause, therefore, an ecological response in living beings that can vary in direction and intensity. In this framework, information on changes in the phenology and intensity of raptor passage in the Iberian Mediterranean area are scarce. We show here data on the evolution of phenology and pass intensity of common autumn migrant raptors in the Iberian Mediterranean area. The kestrel, a common pre-Saharan migrant, is reducing its numbers significantly. Population trends of the rest of the migratory raptors studied are stable, although with a tendency to an increase in the migrating populations of Sparrowhawk, Snake Eagle and Booted Eagle. Median passage dates shows a non significant trend in all species, although we detected a pattern in transsaharan species to advance the migration, while a presaharian species, the kestrel shows a certain delay. The phenomenon of reverse migration in the booted eagle, detected with intensity for the first time in 2004 seems well established, and only recently includes adult birds. The recent changes observed in the station of “Desert de les Palmes” can be explained in the light of predictions of the impact of climate change on migratory birds: a trend of trans-Saharan migrants to advance the return to wintering areas, and a tendency of pre-Saharan species to delay passage dates and to reduce the migratory population. This work is a contribution to the study of the impact of climatic change in raptors in the western Mediterranean.

Key words: climatic change, migration, raptors, western Mediterranean, common kestrel, booted eagle, sparrowhawk, Desert de les Palmes.

 

 

Noves dades per a la flora valenciana.

New data to the valencian flora.

Jesús Riera, Javier Fabado, Joan Casabó, Jaume X. Soler & Carlos Fabregat... .........................pp. 53-66

  14,4 MB

 

ABSTRACT

Es dóna notícia de la troballa d’algunes localitats noves de plantes amb valor corològic per a la flora de la Comunitat Valenciana, destacant Armeria trachyphylla Lange com a novetat per a la flora valenciana.

Mots clau: Comunitat Valenciana, corologia, Espanya, plantes vasculars.

 

Data about some new localities of plants with chorological interest for the valencian flora are reported, highlighting Armeria trachyphylla Lange as a new species for the valencian list.

Key words: chorology, Spain, Valencian Community, vascular plants.

 

 

Policultiu de peixos amb musclos (Mytilus galloprovincialis) a la costa d'Orpesa (Castelló).

Polyculture of mussels (Mytilus galloprovincialis) with some fishes at the Oropesa del Mar (Castellón) coast.

Juan B. Peña i Forner .................................................................................................................... pp. 67-74

386 KB

 

ABSTRACT

S’han realitzat proves d’engreix de musclos (Mytilus galloprovincialis Lamarck) suspensos en policultiu amb els peixos d’una granja marina. La presència de la matèria orgànica en suspensió i la major proliferació de microalgues al voltant de les gàbies han afavorit el creixement d’aquestos musclos respecte als col·locats en dos controls situats a diverses milles al nord de la granja marina, en un cas, i en condicions de laboratori, en l’altre.

Paraules clau: policultiu, orades, llobarros, musclos, creixement, impacte ambiental, matèria orgànica, Mediterrània occidental.

Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck) were cultured at a superficial long-line around fish cages in open sea. The presence of suspended organic matter and the high concentration of microalgae associated with fish cages increase the growth of mussels at the long-line with respect to those grown at a control site located several sea miles northern from the fish farming and at laboratory conditions.

Key words: polyculture, sea bream, seabass, mussels, growth, environmental impact, organic matter, western Mediterranean.

 

Seguiment d'aus urbanes a la ciutat de Castelló de la Plana de 2006 a 2012.

Urban birds survey of the city of Castellón de la Plana 2006 - 2012.

Joan Castany i Alvaro ...................................................................................................................pp. 75-91

 1,53 MB

 

ABSTRACT

El treball mostra la presencia i distribucio de l’ornitofauna a la ciutat de Castello de la Plana (Castello) al llarg de tot l’any. Figuraran les especies mes representatives, l’estudi de la comunitat i les variacions interanuals per al periode 2006-2012. Els espais censats son 10 punts verds de la ciutat. Els resultats se centren en mostrejos (estacions d’escolta) quinzenals duts a terme durant 7 anys. El volum de la mostra analitzada es de 56.203 contactes d’individus pertanyents a 65 especies. Els ordres mes abundants son el dels columbiformes (44%) degut a la presencia d’una especie introduida, el colom roquer (Columba livia var. domestica), el dels passeriformes (43%) i els apodiformes (10.6%). Per espais, els de mes diversitat son les mes extenses i les mes farcides de vegetacio i els que mes allunyades estan del trafic: parcs de Rafalafena i del geoleg Royo. Es de considerar, en general, la progressiva davallada del colom roquer degut a la retirada per motius sanitaris i ecologics, l’augment com a nidificants de Columba palumbus, Carduelis carduelis i Pica pica, i de l’unic hirundinid hivernal, el Ptyonoprogne rupestris, que es veu cada vegada mes. Els turdids Erithacus rubecula i Turdus viscivorus estan ja tot l’any tot i no verificar encara la seua cria.

Mots clau: aus urbanes; ciutat de Castelló de la Plana; estacions d’escolta; passeriformes; comunitat d’aus; diversitat, equitativitat, dominància, similaritat.

 

This work shows the presence and distribution of birds in the city of Castellon de la Plana (E Spain) throughout the year. I show the most representative species, a description of the community and the interannual variations for the period 2006-2012. The censues were conducted in 10 green points of the city. The results focus on sampling (point surveys) conducted fortnightly for 7 years. The volume of the sample is 56.203 individuals belonging to 65 species. The most abundant orders are columbiformes (44%) due to the presence of the domestic Rock Dove (Columba livia var. domestica); passerines (43%) and apodiformes (10.6%). Regarding the squares, the most diverse are the larger and filled with vegetation that are further away from traffic: Rafalafena and Geóleg Royo parks. It is worth noting the gradual decrease of Rock Dove due withdrawal for health and environmental reasons, the increased nesting of Columba palumbus, Carduelis carduelis and Pica pica, and the preogressive increas of the only wintering hirundinide Ptyonoprogne rupestris. Erithacus rubecula and Turdus viscivorus are pressent all year round despite the breeding has not been confirmed yet.

Key words: urban birds, city of Castellón de la Plana, point count census, passeriformes, bird comunity, diversity, equitativity, dominance, similarity.

 

 

Biodiversitat de mol·luscs marins a la desembocadura del riu Millars.

Biodiversity of marine molluscs in the Millars river mouth.

Enric Forner i Valls ........................................................................................................................ pp. 93-103

  3,63 MB

 

ABSTRACT

S’analitza la biodiversitat de mol·luscs marins del litoral davant la desembocadura del riu Millars (Almassora i Borriana, Mediterrània occidental) obtinguda pel recompte d’espècies mitjançant mostres a la tanatocenosi de la platja de les Goles. S’han recollit 8 mostres amb un temps de 60 minuts de recol·lecció cadascuna. Les mostres es van recollir en el període que va del 22.oct.2012 al 08.oct.2013. La riquesa d’espècies observada ha estat de 121 (77 Gastropoda; 40 Bivalvia; 2 Scaphopoda; 1 Cephalopoda i 1 Polyplacophora). És el primer estudi similar fet a la Plana. Es postula una metodologia per censar la riquesa específica de mol·lusc marins mitjançant mostres a les tanatocenosis de platja.

Mots clau: Mollusca. Biodiversitat. Tanatocenosi. Desembocadura riu Millars. Mediterrània occidental

 

We Analyse the marine molluscs biodiversity of the coast of the Millars river mouth (Almassora and Burriana, Spain, Western Mediterranean) obtained by counting species through sampling of the tanatocenosis from les Goles del Millars beach. 8 samples were made, each spanning 60 minutes. The samples were collected in the period from 22.oct.2012 to 08.oct.2013. Species richness reached 121 (77 Gastropoda, 40 Bivalvia, 2 Scaphopoda, 1 Polyplacophora and 1 Cephalopoda). This is the first study of this kind in la Plana area. We propose a methodology to census the specific marine molluscs richness through sampling of the tanatocenosis.

Key words: Mollusca. Biodiversity. Tanathocenosis. Millars river mouth. West Mediterranean Sea.

 

 

Preferències d'hàbitat de les aus a I'espai protegit de la desembocadura del Millars (Vila-real, Almassora, Borriana). La comunitat hivernant i nidificant.

Habitat preferences of birds in the Protected Area of Millars river mouth (Vila-real, Almassora, Borriana). Breeding and wintering communities.

Joan Castany i Alvaro ..................................................................................................................pp. 105-122

4,05 MB

 

ABSTRACT

El treball descriu l’ornitofauna al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars (Castelló) durant la hivernada i la nidificació. Els resultats se centren en transectes lineals duts a terme al llarg dels 16 kilòmetres de l’espai protegit per a cada període. El volum de la mostra analitzada és de 12.221 contactes. 7.231 durant l’hivern (11 ordes, 30 famílies, 62 espècies) i 4.990 en primavera (13 ordes, 33 famílies i 68 espècies). El total d’espècies contactades és de 94. Entre les espècies més abundants n’hi ha 4 transsaharianes: falciots (Apus sp.), avions comuns (Delichon urbicum), oronetes (Hirundo rustica) i rossinyol comú (Luscinia megarrhynchos). En els 7 km. més apropats a la desembocadura cal significar la presència de coll verd (Anas platyrhynchos) i de rossinyol comú. Gafarró (Serinus serinus) i cadernera (Carduelis carduelis) es distribueixen equitativament al llarg de l’àrea d’estudi. La tórtora turca (Streptopelia decaocto) és abundant en el tram de més a l’oest (km 8 al 13). D’hivern les majors concentracions d’aus s’hi troben als 4 km. de més a l’est. El màxim s’hi concentra al km. 4 (pròxim a la depuradora d’Almassora) i es deu a la presència abundant de dos anàtids, sarcets (Anas crecca) i coll verds. De les 10 espècies més abundants d’hivernada només tres, gafarró, estornell (Sturnus sp.) i cadernera, apareixen també en primavera.

Mots clau: paisatge protegit de la desembocadura del Millars; transecte lineal; índex kilomètric d’abundància.

 

The paper describes the bird comunity in the protected landscape of the Mijares river mouth (Castellón) during wintering and breeding period. The results focuses on linear transects conducted along 16 kilometers of the protected area. The volume of the sample reached 12.221 contacts. 7.231 in winter (11 orders, 30 families, 62 species) and 4.990 in spring (13 orders, 33 families and 68 species). A total of 94 species were contacted. Among the most abundant species we found 4 transaharian species: Swifts (Apus sp.), House Martins (Delichon urbicum), Swallows (Hirundo rustica) and Common Nightingales (Luscinia megarrhynchos). In the 7 km closer to the mouth is remarkable the presence of Mallard (Anas platyrhynchos) and Common Nightingale. Serins (Serinus serinus) and Goldfinches (Carduelis carduelis) are distributed evenly throughout the study area. Collared Dove (Streptopelia decaocto) is abundant in the westernmost section (8 to 13 km). In winter the largest concentrations of birds are found in the 4 easternmost km. (near the sewage of Almazora) due to the abundant presence of two ducks: Common Teals (Anas crecca) and Mallards. Of the 10 most abundant wintering species, only three, Serins, Starlings

(Sturnus sp.) and Goldfinches, are also present in spring.

Keywords: protected landscape of the Millars river mouth; linear transect kilometric index of abundance.

 

 

Tendència poblacional de la garsa (Pica pica) per al període 1994-2009 a la desembocadura del riu Millars (Castelló).

Population tendency of the magpie (Pica pica) in the period 1994-2009 at the mouth of the Millars river (Castelló)

Joan Castany i Alvaro, Gregorio Pérez Trincado & Germán López Iborra ...................................pp. 123-128

 724 KB

 

ABSTRACT

Aquesta nota mostra la tendència poblacional de la garsa (Pica pica) al llarg del kilòmetre 1 (des de la línea de costa, riu amunt) del paisatge protegit de la Desembocadura del riu Millars (Castelló), per al període comprés de 1994-2009 (16 anys). Els resultats se centren en censos realitzats a la zona mitjançant el mètode del transecte lineal duts a terme 3 o 4 vegades al mes. L’espècie se censa per primera vegada l’any 1997 i des l’aleshores mostra una tendència a l’alça sobretot a partir de 2003 i molt especialment en els dos últims (2008-2009). S’ha estabilitzat una abundància mitjana de 8,3 aus/km. Pel que fa a les correlacions amb la meteorologia, en els anys més freds presenta menor abundància que en els càlids. Els hiverns càlids podrien permetre major supervivència i, a més, major disponibilitat de recursos amb els quals assegurar un bon nombre de polls. L’espècie troba en la zona suficients recursos tròfics per sobreviure i un lloc excel·lent on lliurar-se de la pressió cinegètica.

Mots clau: paisatge protegit de la desembocadura del Millars; transecte lineal; índex kilomètric d’abundància; garsa, Pica pica.

 

This note shows the population trend of the magpie (Pica pica) over 1 kilometer (up river from the coast line) of the protected landscape of the mouth of the Mijares river (Castellón), for the period of 1994-2009 (16 years). I focus on census conducted in the area by the method of linear transect, carried out 3 or 4 times every month. The species was registered for the first time in 1997 and since then it shows an upward trend, especially after 2003 and more so in the last two years (2008-2009). Abundance has stabilized arround an average of 8.3 birds/km. Regarding correlations with weather, the species presented lower abundance in cold years than in warm ones. Cool winters could allow higher survival rates and increased resources availability to breed a higher number of youngs. The species founds in the area sufficient food resources to survive and an excellent place to avoid hunting pressure.

Keywords: protected landscape of the Millars river mouth; linear transect; kilometric index of abundance; magpie, Pica pica.

 

 

La nidificació d'oroneta cuablanca (Delichon urbica) a la ciutat d'Almassora (Castelló) durant I'any 2012.

The breeding of Common House Martins (Delichon urbicum) in the city of Almassora (Castelló) during the 2012 season.

Miquel Barbera Manrique ............................................................................................................pp. 129-135

323 KB

 

ABSTRACT

El treball recull el cens de nius d’oroneta cuablanca (Delichon urbicum) realitzat a la ciutat d’Almassora (Castello) durant el periode de nidificacio maig-juny de 2012. Seguint la metodologia emprada per l‘Institut Catala d’Ornitologia al seu Projecte Oroneta. S’ha censat el nucli urba de la poblacio, deixant fora els poligons industrials i els barris periferics mes allunyats. Els resultats s’han presentat atenent a la distribucio dels nius per la ciutat, l’estat dels nius, el seu grau d’ocupacio, alcada, orientacio i grandaria de les agrupacions colonials.

Mots clau: Delichon urbicum, Almassora, nidificació, nidotòpica

 

This work shows the results of the census of Common House Martin (Delichon urbicum) nests in Almassora (Castello, E Spain) during the 2012 nesting period (May-June). The work follows the methodology proposed by the Institut Catala d’Ornitologia in his Projecte Oroneta ‘House Martin Proyect’. The metropolitan area was censued, leaving out the industrial parks and the outlying districts. The results are show attending to nests’ distribution throughout the city, nests condition, occupancy, height placement, and orientation and size of the colony.

Key words: : Delichon urbicum, Almassora, nidification, nest habits.

 

Notes breus
 

Localitzada una nova població de Xerosecta explanata (O.E Müller, 1774) (Mollusca: Gastropoda) al litoral de Castelló (est de la península Ibérica).

New Xerosecta explanata population (OF Müller, 1774) (Mollusca: Gastropoda) located at the coast of Castellón (eastern Iberian peninsula).

Ramón Prades Bataller & Ana Llopis Raimundo .........................................................................pp. 136-141

1,53 MB

 

ABSTRACT

Es comunica la localització de Xerosecta explanata (O. F. Müller, 1774) al litoral de Castelló, a Alcossebre, terme municipal d’Alcalà de Xivert (el Baix Maestrat). Aquesta espècie, exclusiva d’ambients dunars de la Mediterrània occidental, només havia estat citada a Castelló al terme de Peníscola (Bofill, 1915; Gasull, 1975, 1981) i, des d’aleshores ençà, no s’ha tornat a trobar. X. explanata presenta greus problemes de conservació per l’alteració de l’hàbitat on viu.

Mots clau: Xerosecta explanata, Castelló, ambients dunars, conservació.

 

We here communicate the localization of a new population of Xerosecta explanata (O. F. Müller, 1774) in Alcossebre municipality of Alcala de Xivert (el Baix Maestrat, Spain) at the Castellon province (Eastern Spain). In the province geographical scale, this species, exclusive of dune environments of the western Mediterranean, was so far mentioned only in Peníscola, several kilometes away (Bofill, 1915; Gasull 1975, 1981), but has not been cited ever since. X explanata presents serious conservation problems due to strong habitat alteration.

Keywords: Xerosecta explanata, Castelló, dune environments, conservation.

 

 

Primera cita de Pygurus (Pygurus) montmollin; (l. Agassiz, 1836) (Echinodermata: Echinoidea) a Ares del Maestrat.

First citation of Pygurus (Pygurus) montmollini (L. Agassiz, 1836) (Echinodermata: Echinoidea) in Ares del Maestrat.

Enric Forner i Valls .......................................................................................................................pp. 143-148

  2,03 MB

 

ABSTRACT

Es fa la primera cita per a Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat) de Pygurus (P.) montmollini (L. Agassiz, 1836), equínid de la família dels pigúrids, de l’Hauterivià-Barremià. L’exemplar es descriu i es donen les mesures. Aquesta és la segona cita a la península Ibèrica.

Mots clau: Echinoidea, Pygurus montmollini, Cretaci Inferior, Conca del Maestrat

 

This is the first mention of Pygurus (P.) montmollini (L. Agassiz, 1836) in Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat, NE Spain). This species is an Hauterivian-Barremian echinoid representative of the so-called “Family pygurids”, recorded here for the second time in the Iberian Peninsula. The specimen is described and measurements are given.

Keywords: Echinoidea, Pygurus montmollini, Lower Cretaceous, Maestrat basin.

 

 

Un equínid singular (Echinoidea: Cassiduloida) del Barremià d' Ares del Maestrat.

A singular echinoid (Echinoidea: Cassiduloida) from the Barremian of Ares del Maestrat.

Enric Forner i Valls, Manuel Saura i Vilar & Juli Bayot i Garcia ...................................................pp. 149-156

  3,13 MB

 

ABSTRACT

Un equínid singular d’Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat) es descriu i figura. Es discuteix la seua posició taxonòmica. Es deixa l’espècie amb nomenclatura oberta i s’assigna, amb dubtes, al gènere Acriaster Smith, 1991. S’indica la conveniència de revisar la diagnosi de la família Archiaciidae Cotteau & Triger, 1869

Mots clau: Echinoidea, Archiaciidae, Acriaster, Barremià, Conca del Maestrat.

 

A singular echinoid from Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat, northeastern Spain) is described and figured. After discussing its taxonomic position, the species has been left with an open nomenclature and assigned, with some doubts, to Acriaster Smith, 1991. The convenience of revising the diagnostic characters of the family Archiaciidae Cotteau, & Triger, 1869 is also indicated.

Key words: Echinoidea, Archiaciidae, Acriaster, Barremian, Maestrat Basin.

 

 

Segona cita d'Eustoma forner; Calzada, 1996 (Mollusca: Gastropoda) de I'Hauterivià de Cinctorres (Conca del Maestrat).

Second record of Eustoma forneri Calzada, 1996 (Mollusca: Gastropoda) from the Hauterivian of Cinctorres (Maestrat basin)

Enric Forner i Valls & Pedro Querol Segura ................................................................................. 157-160

  1,88 MB

 

ABSTRACT

Es fa la segona cita de l’espècie Eustoma forneri Calzada, 1996, ampliant la distribució geogràfica al municipi de Cinctorres dins la mateixa conca sedimentària del Maestrat on està la localitat tipus: Castellfort. També es tracta del mateix estrat tipus Hauterivià. S’indiquen algunes diferències respecte de l’holotip com ara el nombre de voltes i nombre de tubercles de la decoració de les voltes que es consideren dins la variació intraespecífica.

Mots clau: Gastropoda, Eustoma forneri, Hauterivià, Cinctorres, conca del Maestrat.

 

It is the second record of the species Eustoma forneri Calzada, 1996, expanding geographic distribution into Cinctorres municipality. The new locality is within the same sedimentary Maestrat basin where the type locality is: Castellfort. It also belongs to the same Hauterivian type strata. We show some differences from the holotype such as the number of whorls and number of decoration tubers of the whorls that are considered within the intraspecific variation of the taxon.

Key words: Gastropoda, Eustoma forneri, Hauterivian, Cinctorres, Maestrat basin.

 

 

Primera cita de Brachytron pratense (Odonata: Aeshnidae) a la Comunitat Valenciana.

First record of Brachytron pratense (Odonata: Aeshnidae) in the Valencian Comunity

Miguel Tirado Bernat.....................................................................................................................pp. 161-164

  1,19 MB

 

ABSTRACT

L’estudi de la distribució dels éssers vius és un tema d’interés tant per a l’ecologia com per a la conservació. I més encara en l’actual marc de canvi climàtic i amb els diversos problemes de conservació que presenten molts espais naturals. Els invertebrats són objecte d’un menor seguiment per part de biòlegs, naturalistes i institucions, a pesar de ser bioindicadors excel·lents. En este treball es presenta el descobriment d’una nova espècie d’odonat per a la Comunitat Valenciana.

Paraules clau: libèl·lula, Brachytron pratense, Prat de Cabanes-Torreblanca, distribució d’espècies.

 

The distribution of the living beings is an interesting question for different aspects in ecology and conservation. More so now in the frame of climatic change and with the problems related with the conservation of nature reserves. Invertebrates are a group of least concern for biologists, naturalists and public institutions despite being excellent bioindicatios. In this text I present the discovery of a new odonata species for the Valencian Comunity.

Key words: dragonfly, Brachytron pratense, Prat de Cabanes-Torreblanca, species distribution.