Inici


Nemus, núm 5. 2015

Nemus 5 número complet   28,5 MB

Nemus 5 número complet

 

ÍNDEX

Pòrtic i crèdits.

Els lliris mediterranis ibèrics pp. 3-6

Els lliris mediterranis ibèrics   982 KB

Articles.

Un nou llistonar (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi ass. nova) per a la província de Castelló (Espanya).

A new xerophytic grassland association (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi ass. nova) in Castelló province (Spain).

Roberto Roselló; P. Pablo Ferrer-Gallego; José Gómez; Emilio Laguna & Juan B. Peris...................pp. 9-15

 

Un nou llistonar (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi ass. nova) per a la província de Castelló (Espanya). 1.26 MB

 

ABSTRACT

Es proposa un nou llistonar (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi) pertanyent a l’aliança Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodion retusi (classe Lygeo-Stipetea), emplaçada al Paratge Natural del Desert de les Palmes (Castelló, Espanya).

 

Mots clau:

Castelló, Espanya, sintaxonomia, llistonar

 

A new xerophytic grassland association (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi) in Castelló province (Spain) A new association of perennial xerophytic grassland (Teucrio muletii-Brachypodietum retusi) belonging to the alliance Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodion retusi (Lygeo-Stipetea class) is proposed, occurring in the Natural Park Desert de les Palmes (Castellón, Spain).

 

Key words:

Castelló, Spain, syntaxonomy, xeric grasslands.

 

 

Avaluació de l'exposició i del risc de plaguicides a l'atmosfera en dues poblacions del País Valencià.

Exposure and risk assessment to airborne pesticides in two sampling sites of Valencia Region.

Clara Coscollà Raga & Vicent Yusà Pelechà.......................................................................................pp.  17-25

Avaluació de l'exposició i del risc de plaguicides a l'atmosfera en dues poblacions del País Valencià. 243 KB

 

ABSTRACT

L’avaluació del risc per a la població general front a la inhalació de plaguicides d’ús actual en l’agricultura ha sigut estudiada en una zona rural (Sant Jordi del Maestrat) i una remota (Morella) del País Valencià. L’avaluació del risc s’ha realitzat utilitzant una metodologia desenvolupada prèviament i que parteix de la mesura dels nivells de plaguicides en la fase particulada de l’atmosfera (PM10) per estimar les concentracions totals a l’aire. Un total de 88 mostres recollides des de gener fins a desembre de 2010 s’analitzaren per cromatografia de gasos i líquids acoblada a detectors d’espectrometria de masses. Es detectaren 10 plaguicides dels 34 analitzats, amb concentracions mitjanes des de 6.36 fins a 337.65 pg m-3 en ambdues estacions. L’avaluació del risc es va calcular per a les poblacions al voltant de les dues estacions de mostra. Per a adults, xiquets i lactants el risc d’inhalació crònica estimada, expressada com Quocient de Perill (Hazard Quotient, HQ) ha sigut <1 per a tots els plaguicides.

Mots clau:

plaguicides, avaluació de l’exposició, avaluació del risc, aire ambient

Exposure and risk assessment to airborne pesticides in two sampling sites of Valencia Region Risk assessment of inhalated currently used pesticides in the general population has been studied in a rural and a remote sampling sites of Valencia Region. The risk assessment was conducted using a methodology developed previously and based on the measurement of the levels of pesticides in the particulate phase of the atmosphere (PM10) to estimate the total concentrations in the air. A total of  88 samples collected from January to December 2010 were analyzed by gas and liquid chromatography coupled to mass spectrometry. 10 out of the 34 pesticides analyzed were detected, with mean concentrations from 6.36 to 337.65 pg m in both stations. The risk assessment was calculated for the populations around the two sampling sites. For adults, children and infants the risk of chronic inhalation, expressed as Hazard Quotient (Hazard Quotient, HQ) was <1 for all pesticides.

Key words:

pesticides, exposure assessment, risk assessment, ambient air

 

 

Revisió d'Orthopsis royoi Lambert, 1935 (Echinoidea) del Cretaci Inferior de Vallibona (els Ports, conca del Maestrat, NE de la península Ibèrica).

Review of Orthopsis royoi Lambert, 1935 (Echinoidea) from the Lower Cretaceous of Vallibona (els Ports, Maestrat Bassin, NE Iberian Peninsula).

Enric Forner i Valls; Vicent Gual Ortí & Emili Gombau i Valanzuela.................................................. pp. 27-43

Revisió d'Orthopsis royoi Lambert, 1935 (Echinoidea) del Cretaci Inferior de Vallibona (els Ports, conca del Maestrat, NE de la península Ibèrica). 4,07 MB

 

ABSTRACT

Es completa la descripció d’Orthopsis royoi Lambert, 1935 i se’n dóna una diagnosi. Se n’amplia la distribució estratigràfica i geogràfica. Es figura per primera vegada el sistema apical i el peristoma de topotips. Es canvia l’assignació genèrica originalment dins Orthopsis Cotteau, 1864 al gènere Parorthopsis Smith & Rader, 2009. Es dipositen topotips en diferent museus.

 

Paraules clau:

Echinoidea, Orthopsidae, Parorthopsis royoi, Cretaci Inferior, conca del Maestrat

 

Review of Orthopsis royoi Lambert, 1935 (Echinoidea) from the Lower Cretaceous of Vallibona (els Ports, Maestrat Basin, NE Iberian Peninsula). A complete description of Orthopsis royoi Lambert, 1935 and its diagnosis are given. The species stratigraphic and geographic distribution are expanded. For the first time both the apical system and the peristome of topotypes are figured. The original generic allocation in Orthopsis Cotteau, 1864 is revised and the species is included in genus Parorthopsis Smith & Rader, 2009. Some topotypes are deposited in several museums.

 

Key words:

Echinoidea, Orthopsidae, Parorthopsis royoi, Lower Cretaceous, Maestrat Basin.

 

 

Segon registre d'Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia).

Second record of Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia)

Pol Ribas & Enric Forner......................................................................................................................pp. 45-54

Segon registre d'Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia).   2,98 MB

 

ABSTRACT

Es fa el segon registre de l’espècie Acila (Truncacila) castagni Forner, 2012, ampliant la distribució geogràfica al municipi de Puebla de Arenoso (l’Alt Millars), dins la mateixa conca sedimentària del Maestrat. Es figura i descriu la xarnera, completant la descripció original i la diagnosi.

 

Mots clau:

Nuculidae, Acila castagni, Aptià, formació Margues de Forcall, conca del Maestrat.

 

Second record of Acila (Truncacila) castagni (Mollusca: Bivalvia) This is the second recorded finding of the Acila (Truncacila) castagni (Forner, 2012), expanding the geographical distribution to the municipality of Puebla de Arenoso (l’Alt Millars, NE Spain), in the

same sedimentary Maestrat Basin. The hinge is drawn and described, completing the original description and the diagnosis.

 

Key words:

Nuculidae, Acila castagni, Aptian, Marls of Forcall formation, Maestrat Basin.

 

 

Recuperacions de Motacillidae i Turdidae (Aves: Passeriformes) a Castelló (est d'Espanya).

Recoveries of Motacillidae and Turdidae (Aves: Passeriformes) in Castellón (eastern Spain).

David Olmos Corral & Miguel Tirado Bernat................................................................................... pp. 55-83

Recuperacions de Motacillidae i Turdidae (Aves: Passeriformes) a Castelló (est d'Espanya).  896 KB

 

ABSTRACT

L’estudi de la migració de les aus es pot dur a terme des de diferents aproximacions. Una de les més fructíferes és el marcatge amb anelles, que consisteix a capturar les aus per prendre’ls una sèrie de dades biomètriques i de condició corporal i marcar els exemplars abans d’alliberar-los, de manera que cas de tornar-los a capturar aporten informació sobre els seus moviments.

L’anàlisi d’aquestes dades permet definir l’origen de les poblacions d’aus migrants, conèixer si existeixen diferències en la migració entre classes d’edat o sexe, estimar la velocitat de vol i altres dades d’interès. El present treball analitza les recuperacions de vuit espècies d’aus passeriformes a la província de Castelló: cuetet, cueta  blanca, pit-blau, cul-roig, cul-roig real, merla comuna, tord comú i tord ala-roig.

La principal font de dades és la caça, seguida de l’activitat científica del marcatge d’aus. Per zones, el litoral i els illots Columbrets aglutinen el màxim nombre de recuperacions. Per a cada espècie s’analitza l’àrea d’origen de les poblacions nidificants i migrants, s’estudien diferències per edat i sexe i s’aporten dades de velocitat de vol, longevitat i fenologia.

En este article s’analitzen per primera vegada alguns detalls de la migració de les espècies esmentades millorant el coneixement general de què es disposa sobre les poblacions migrants d’aquestes espècies a la provincia de Castelló.

 

Paraules clau:

anellament, migració d’aus, motacillidae, turdidae, cueta groga, cueta blanca, pit-blau, cua-roja fumada, cua-roja reial, merla, tord i tord ala-roig.

Recoveries of Motacillidae and Turdidae (Aves : Passeriformes) in Castellón (eastern Spain). Bird migration can be studied using differet methods. One of the most successful approaches is bird  ringing. This method consists in catching birds to mark and to study them taking a series of biometrical and body condition data. After release, if the bird is catched  again, the ring provides important information of their movements. The analysis of these data leads us to know the origin of the populations of migratory birds, and the differences in migration timing between age and sex classes, or to estimate the flying speed and other  interesting aspects. In this paper we analyze the recoveries of eight passerine bird species in Castellón province: Yellow Wagtail, White Wagtail, Bluethroat, Black Redstart, Common Redstart, Blackbird, Song Thrush and Redwing. The main source of recoveries is hunting activity, followed by ringing related to scientific activity. The highest numbers of recoveries come from coastal areas and the Columbretes islands. For each species we provide information about area of origin of the breeding and the migrant populations, age and gender differences, flight speed, longevity and phenology. This paper analyzes and discussess for the first time some details of the migration of the species mentioned above, improving the general knowledge that we have about the migranting populations of these species in Castellón.

 

Key words:

ringing, bird migration, motacillidae, turdidae, Yellow Wagtail, White Wagtail, Bluethroat, Black Redstar, Common Redstar, Blackbird, Song Thrush, Redwing.

 

 

Primera cita de Mithracites vectensis Gould, 1859 (Decapoda: Brachyura: Homoloidea) a la península Ibèrica.

First report of Mithracites vectensis Gould, 1859 (Decapoda: Brachyura: Homoloidea) in the Iberian Peninsula

Alex Ossó; Joan Castany; Emili Gombau & Enric Forner..................................................................pp. 85-91

Primera cita de Mithracites vectensis Gould, 1859 (Decapoda: Brachyura: Homoloidea) a la península Ibèrica. 5,53 MB

 

ABSTRACT

Es fa la primera cita de Mithracites vectensis Gould, 1859 a la península Ibèrica. S’amplia la distribució estratigràfica de l’espècie i del gènere fins al Barremià superior (Cretaci Inferior). Es documenta la distribució paleogeogràfica del gènere Mithracites Gould, 1859 al marge occidental del Tethys, que fins ara es considerava estrictament restringit a l’Aptià del Regne Unit i Colòmbia.

 

Mots clau:

Crustacea, Podotremata, Barremià superior, Conca del Maestrat.

 

First report of Mithracites vectensis Gould, 1859 (Decapoda : Brachyura : Homoloidea) in the Iberian Peninsula Mithracites vectensis Gould, 1859 is reported formally for first time in the Iberian Peninsula (Lower Cretaceous). The stratigraphic range of the species and genus is enlarged to the upper Barremian. The paleogeographic distribution of the genus Mithracites Gould, 1859, hitherto restricted to the Aptian from the United Kingdom and Colombia, is enlarged to the westernmost margin of Tethys.

 

Key words:

Crustacea, Podotremata, upper Barremian, Maestrat Basin

 

 

Seguiment d'aus al terme municipal de Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010.

Bird surveys in the municipality of Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010.

Salvador Castany i Aguilella & Joan Castany i Alvaro..................................................................... pp. 93-108

Seguiment d'aus al terme municipal de Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010.  409 KB

 

ABSTRACT

El treball mostra la presència i distribució de l’ornitofauna al terme municipal de Cinctorres (els Ports, Castelló) per a la hivernada de 2009-10 i la primavera de 2010. S’han dut a terme 24 estacions d’escolta a 6 ecosistemes: urbà, carrascar, pinar, conreus, riu, tallats. Els resultats se centren en 4 mostrejos (2 d’hivern, 2 en primavera). El volum de la mostra analitzada és de 3.200 contactes d’individus (1.214 d’hivern, 1.986 en primavera) pertanyents a 84 espècies. Els ordres més abundants són el dels passeriformes (62%) degut a una important presència de Fringilla coelebs, Serinus serinus i Carduelis cannabina; el dels apodiformes (23%) atesa la important concentració primaveral de falciots al voltant del nucli urbà; el dels columbiformes (7%) i els falconiformes (3%). Pel que fa als índex de la comunitat l’abundància i la riquesa sempre són  majors en primavera que d’hivern. Pel que fa a diversitat (H) els valors hivernals estan entre   el 2,7 dels tallats  i el  4,3 del riu; en primavera les diferències són més acusades ja que els valors fluctuen entre el 1,7 del casc urbà i el 5,1 al riu. Els valors d’equitativitat (E) són alts i hi ha diferències en ambdós moments de l’any; els valors hivernals oscil·len entre el 0,69 dels tallats i el 0,85 del riu, i els primaverals entre el 0,40 del casc urbà i el 0,91 del riu.

 

Mots clau:

Cinctorres, els Ports, estacions d’escolta, comunitat d’aus, riquesa, abundància, diversitat, equitativitat, dominància.

 

Bird surveys in the municipality of Cinctorres (els Ports, Castelló) 2009-2010 The work shows the presence and distribution of the birds in the municipality of Cinctorres (els Ports, Castellón) for 2009-10 wintering and 2010 spring. We have carried out 24 point transects in six ecosystems : urban, holm oak forest, pinewood, crops, river and cliffs. We sampled this ecosystems 4 times (2 in winter and 2 in spring). The volume of the analyzed data reaches 3.200 contacts (1.214 in winter, 1.986 in spring) belonging to 84 species. The most abundant orders are Passerines (62%) due to an important presence of Fringilla coelebs, Serinus serinus and Carduelis cannabina; Apodiformes (23%) due to the significant spring concentration of swifts around the town; Columbiformes (7%) and Falconiformes (3%). Regarding the community indexes, the Abundance and Species Richness are always higher in spring than in winter. Winter Diversity (H) values are between 2.7 in cliffs and 4.3 in  the river ecosystem. In spring this differences are more pronounced and the values fluctuate between 1.7 in urban areas and 5.1 in the river. Equitativity values (E) are high and show significant differences between spring and winter; Winter values ranging between 0.69 of the cliffs and 0.85 of the river, and  spring values between 0.40 in urban areas and 0.91 in the river.

 

Key words:

Cinctorres, els Ports, estacions d’escolta, comunitat d’aus, riquesa, abundància, diversitat, equitativitat, dominància.

 

 

Dades preliminars sobre la població de Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) d'Alcoi (Alacant).

Preliminary data on the Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) population from Alcoi (Alacant).

David Campos-Such ..................................................................................................................pp. 109-114

Dades preliminars sobre la població de Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) d'Alcoi (Alacant). 739 KB

 

ABSTRACT

Es proporcionen dades sobre les característiques morfomètriques i l'estructura d'una població de  tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa) del riu Serpis al seu pas per Alcoi, SE d'Espanya, una zona on pràcticament no consta informació prèvia sobre l'espècie. Entre setembre i octubre de 2014 es capturaren 18 individus. La raó de sexes no era equilibrada, en estar molt esbiaixada vers els mascles (4.5:1). El percentatge d'individus juvenils és menor que el d'adults. Les femelles assolixen una mida mitjana més gran que els mascles. Es calcula que la població pot estar formada per 64 exemplars.

 

Mots clau:

Mauremys leprosa, població, riu Serpis, Alcoi, Espanya, tortuga d'aigua ibèrica

 

Preliminary data on the Mauremys leprosa (Testudines: Geoemydidae) population from Alcoi (Alacant) We provide data on the morphometric characteristics and structure of a population of the stripenecked terrapin (Mauremys leprosa) from the Serpis river (Alcoi, SE Spain), an area where barely any previous information for the species exists. 18 individuals were captured between September 2014 and October 2014. The ratio of sexes was not even and males outnumbered females (4.5:1). The percentage of juveniles was less than that of adults. Females reached a greater average size than males. We calculate that  the total population is made  up of  64 individuals.

Keywords:

Mauremys leprosa, population, Serpis river, Alcoi, Spain, stripe-necked terrapin

 

 

 

Notes breus

 

 

Tres especies nuevas adventicias para la flora valenciana.

Three new adventitious for the valencian flora.

P. Pablo Ferrer-Gallego; Inmaculada Ferrando; Aurelio Peña Rivera & Emilio Laguna............pp. 115-119

Tres especies nuevas adventicias para la flora valenciana.  1,20 MB

 

ABSTRACT

Se comunica la presencia de tres especies de flora exóticas que resultan novedad para la flora adventicia de la Comunidad Valenciana (España): Malcolmia maritima (L.) W. T. Aiton Sm. (Cruciferae), Reseda odorata L. (Resedaceae) y Silene pendula L. (Caryophyllaceae). Estas especies han sido localizadas en el antiguo cauce del río Túria en la ciudad de València.

 

Mots clau:

Malcolmia maritima, Reseda odorata, Silene pendula, flora alóctona, especie adventicia, València, España.

 

 

Three new adventitious species for the valencian flora The presence of three exotic species in the valencian flora: Malcolmia maritima (L.) W. T. Aiton Sm. (Cruciferae), Reseda odorata L. (Resedaceae) and Silene pendula L. (Caryophyllaceae) is communicated. These species have been located in the old Túria riverbed in the city of València (Spain).

 

Keywords:

Malcolmia maritima, Reseda odorata, Silene pendula, alien flora, adventitious species, Valencian province, Spain.

 

 

Echinopsis chamaecereus (Cactaceae), una nueva especie para la flora alóctona de la Comunidad Valenciana.

Echinopsis chamaecereus (Cactaceae), a new species for the Valencian Community alien flora.

Carlos Fabregat & Silvia López Udías............................................................................................pp. 121-126

Echinopsis chamaecereus (Cactaceae), una nueva especie para la flora alóctona de la Comunidad Valenciana. 2,34 MB

 

ABSTRACT

Se comenta la presencia de una población naturalizada de Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle en una localidad de montaña de la provincia de Castelló. Se indica su ecología y su estatus como especie alóctona (metáfito hemiagriófito) y se analiza su potencial invasor. Constituye la primera referencia de este taxon para la flora alóctona de la Comunidad Valenciana, y la segunda ibérica y europea.

 

Mots clau:

Echinopsis, Cactaceae, xenófitos, Comunidad Valenciana, España

 

Echinopsis chamaecereus (Cactaceae), a new species for the Valencian Community alien flora This paper deals with the presence of a naturalized population of Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle in a mountainous location in Castelló province (E Spain). Ecology and xenophytic status (metaphyta hemiagriophyta) of this population is indicated, analyzing its invasive tendency. This citation is the first record for the Valencian Community alien flora and the second for Iberian and European alien flora.

 

Key words:

Echinopsis, Cactaceae, xenophytes, Valencian Community, E Spain

 

 

Primera cita de llúdria (Lutra lutra L.) a la desembocadura del riu Millars (est de la península Ibèrica).

First record of the eurasian otter (Lutra lutra L.) in the mouth of the Millars River (eastern of the Iberian Peninsula).

Gonzalo Juan; David López; Josep Maria Martínez & David Campos-Such................................pp. 127-130

Primera cita de llúdria (Lutra lutra L.) a la desembocadura del riu Millars (est de la península Ibèrica). 2,14 MB

 

ABSTRACT

La llúdria (Lutra lutra) és el major carnívor valencià. Malgrat que la seua distribució disminuí gradualment durant la darrera meitat del segle vint i estaven en perill d'extinció, les citacions de llúdria han augmentat de manera significativa durant les darreres dècades. Presentem la primera cita de Lutra lutra a la desembocadura del riu Millars  (E de la península  Ibèrica),  a pocs metres de la mar Mediterrània.  El mustèlid s'identificà per les petjades i els excrements

 

Mots clau:

Lutra lutra, llúdria, riu Millars, conservació

 

First record of the eurasian otter (Lutra lutra L.) in the mouth of the Millars River (eastern side of the Iberian Peninsula) The eurasian otter (Lutra lutra) is the valencian biggest carnivore. Although its distribution decreased gradually throughout the latter half of the twentieth century and it was on the verge of extinction, otter's citations have significantly increased over recent decades. Here we report the first record of Lutra lutra in the mouth of the Millars River (E of the Iberian Peninsula), just meters away from the Mediterranean Sea. The mustelid was identified by its footprints and spraints.

 

Keywords:

Lutra lutra, eurasian otter, Millars river, conservation.

 

 

Nova localitat a les comarques de Castelló per a Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata).

A new locality in Castelló countys for Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata).

Ramon Prades Bataller; Carles Fabregat Llueca & Ana Llopis Raimundo....................................pp. 131-134

Nova localitat a les comarques de Castelló per a Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata).  1,04 MB

 

ABSTRACT

S’exposa la localització d’una població del vertigínid Vertigo angustior Jeffreys, 1830 a l’Alt Maestrat. Aquesta seria la segona localitat per a Castelló i la setena per a la península Ibèrica d’una espècie que recentment ha segut inclosa al Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.

 

Mots clau:

Vertigo angustior, Alt Maestrat, vertigínids, espècies catalogades.

 

A new locality in Castelló countys for Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Gastropoda: Pulmonata) This note sets out the location of a population of vertiginid Vertigo angustior Jeffreys, 1830 in the Alt Maestrat (Castelló province, Spain). This would be the second location in Castelló and the seventh for the Iberian Peninsula for a species that has recently been included in the list of wild species under special protection.

 

Keywords:

Vertigo angustior, Alt Maestrat, vertiginid, catalogued species.