Inici


NORMES DE PUBLICACIÓ

 

Normes de publicació


Normes de publicació a Nemus
Nemus es una publicació científica editada conjuntament per l'Ateneu de Natura, pel Grup Au d'Ornitologia
i pel Grup Paleontològic d'Onda, que publica articles originals, de les diverses branques de les Ciències
Naturals, de tot el món, encara que tindran especial consideració els treballs referits a la Mediterrània
occidental.
N em us també publicarà Notes corresponents a treball de poca extensió, de fins a S pàgines impreses incloent
taules i figures, en les quals s'informarà breument de dades preliminars, noves observacions, primeres cites,
etc. d'especial rellevància. També s'admetran, en el format de nota, ressenyes d'institucions o museus científics,
normativa legal i novetats bibliogràfiques amb relació a les ciències naturals.
La llengua preferent de publicació serà en català. També es podrà publicar en anglès o en qualsevol de les
altres tres llengües oficials de l'Estat Espanyol. Tots els treballs han d'incloure una traducció a l'anglès del
títol, del resum, dels mots clau i dels peus de les figures. Quan l'article inclogue la descripció d'una espècie
nova serà imprescindible que la diagnosi i la descripció es face també en anglès a més de la llengua original
del treball.
Procediment d'admissió
Els treballs es remetran preferentment en format electrònic a l'adreça: ateneudenatura@gmail.com o en
paper a ATENEU DE NATURA, carrer Sant Roc, 125 3r Sa 12004 Castelló de la Plana. El treballs s'enviaran
en un document de text en qualsevol format compatible windows que inclourà el text. Les taules es
remetran en Microsoft Excel o compatible. Si es presenta un gràfic s'aportaran les dades originals que el
sustenten. Les figures es remetran per separat del text i en format d'alta resolució, mínim 300 dpi (preferentment
en JPG). El format de publicació de la revista és 14 x 21 cm a full sencer. Les imatges s'ajustaran a
aquestes mides si és possible o dividides per 2 i 4 per a figures més menudes.
Els títols i el peus de les figures i de les taules s'inclouran al final del text, indicant on haurien d'anar. Tota
taula i figura ha de ser citada en el text amb el format: (Fig. l); o (Fig. l A-B); o (Fig. 3 A-C i G); o (Taula
2). La numeració serà en xifres aràbigues i les diferents imatges dins d'una figura marcades amb lletres
majúscules.
Els treballs que no s'adeqüen a aquestes normes es retornaran als autors per a la seua adaptació. No es considerarà
la data de recepció fins que els originals es presenten conforme a allò que disposen aquestes normes.
Es contestarà als autors sobre l'admissió del treball en un termini de dos mesos des de la completa recepció
de foriginal proposat. Els treballs seran estudiats per dos revisors externs.
Normes generals de redacció
Els autors han d'evitar les repeticions. La redacció serà preferentment impersonal. Tant al resum com al text
la primera vegada que es cita una espècie s'indicarà el nom comú, en minúscula, i el científic en cursiva (el
nom vulgar pit-roig, Erithacus rebecula). Per a la resta de cites només s'utilitzarà el nom comú, si en té, o
el científic abreujat (E. rubecula). Per a les espècie fòssils la primera cita en resums i textos serà completa,
en cursiva, amb autor i any de publicació, (Anchura carrascoi Calzada & Forner, 2009) els autors aniran
entre parèntesi si el gènere que s'indica no és foriginal al que es va adscriure, per a les següents citacions
únicament s'escriurà el gènere abreujat i l'espècie (A. carrascoi). Els autors han de seguir les normes del Codi
Internacional de Nomenclatura Zoològica o del Codi Internacional de Nomenclatura Botànica segons el
cas. El material, si més no els tipus i els exemplars figurats han d'estar registrats i dipositats en una institució
accessible als investigadors.
S'evitarà el tractament a nivell subespecífic sempre que no siga estrictament necessari. Els topònims s'escriuran
sempre en la seua forma acadèmica, en la llengua del lloc. Es recomana indicar la font de la sistemàtica
i forigen del nom comuns de les espècies.
Les cites en el text seran del tipus: Castany & Tirado (2003); (Castany & Tirado, 2003); Castany & Tirado,
2003: 432-433), si són varies caldrà ordenar-les cronològicament (Calzada, 1979; Martinell, 1987; Kidwell,
2003). Si es trasllada un text es farà entre cometes. S'evitarà sempre que siga possible la cita d'informes o
memòries no publicades. Els treballs en premsa només poden citar-se si han estat acceptats per a publicar.
Els article es remetran estructurats en els següents apartats:
Títol. Ha de ser el més curt possible, informant sobre el contingut. Ha d'incloure grup taxonòmic, edat per
als treballs paleontològics i zona geogràfica, fugint de termes polítics. Si el nom és llarg cal aporta un nom
abreujat de fins a 10 paraules per a les capçaleres de les pàgines. Si no s'aporta l'abreujarà l'editor.
Autors. Nom complert dels autors, adreça postal, correu electrònic i institució a la qual pertany, si fa el cas.
Resum. Que no podrà superar les 250 paraules i ha d'informar de manera precisa i concisa sobre el contingut
del treball.
Mots clau. Entre quatre i vuit.
Si l'article no està redactat en anglès seguirà a continuació: Title, Abstract i Key words.
Introducció. Es donarà una idea dels antecedents històrics del tema així com de l'interès i finalitat del treball.
Material i mètode. Inclourà tota la informació necessària sobre les espècies estudiades, el material recollit,
les tècniques de recol·lecció per obtenir la mostra o censos, la zona d'estudi, els instruments utilitzats, els
mètodes d'estudi i les anàlisis de dades que permeten comprendre i interpretar correctament els resultats
presentats.
Resultats. En aquesta secció es presentaran només les dades i resultats obtinguts pels autors.
Discussió i conclusions. Es discutiran els resultats obtinguts i la comparació amb altres treballs relacionats.
Agraïments. Es mencionarà, si cal, les persones o entitats que han contribuït d'alguna forma a la realització
del treball.
Bibliografia. Contindrà només les publicacions citades en el text. La llista sordenarà alfabèticament per
autors i cronològicament per un mateix autor, afegint les lletres minúscules, (a,b,c, ... ) per als treballs d'un
mateix any. Els autors i any de publicació amb negreta. S'ajustarà als següents models:
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 2015. Corpus Toponímic. http://www.avl.gva.es. (consultada el
19/12/2015).
Barreda, J. & Castany, J. 2008a. Aus al Parc de Ribalta. 156 pp. Associació Grup Au d'Ornitologia. Castelló
de la Plana.
Barrón, E. 2003. Indicios de paleoincendios en el Terciario de la Península Ibérica. Nemus, l: 5-16.
Richardson, W.J. 1978. Timing and amount of bird migration in relation to weather: a review. Oikos, 30:
224-272.
Salas, R. 1987. El cicle Cretaci inferior al marge oriental d'Iberia. In R. Folch i Guillèn (Ed.) Història Natural
dels Països Catalans, Geologia I. Vol. l: 333-348. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
Serrasolsas I. 1994. Fertilitat de sòls forestals afectats pel foc. Dinàmica del nitrògen i del fòsfor. 323 pp. Tesi
doctoral. Universitat de Barcelona.
Smith A.B. & Kroh, A. 2015. The Echinoid Directory. Natural History Museum. http://www.nhm.ac.uk
(consultada el 18/12/2015).
Tau les. S'han de numerar correlativament. Les taules han de estar citades al text. Cada taula ha d'anar
acompanyada d'un títol que siga una descripció clara i concisa del contingut. El peu també ha d'anar en
anglès sinó és la llengua del treball. S'ha d'indicar on ha d'anar. Les taules es remetran en un fitxer Excel o
compatible.
Figures. Tota classe d'il·lustracions (gràfics, fotos, dibuixos, plànols, ... ) entraran amb el nom de la figura
numerada correlativament seguint l'ordre d'aparició en el text. El peu també anirà en anglès. Les figures seran
reproduïdes exactament com es presenten pels autors, per la qual cosa han de ser remeses correctament
elaborades i impreses si són il·lustracions o mitjançant suports electrònics d'alta resolució. Totes elles han
de tenir el mateix estil de lletra i presentació. En el cas de gràfics s'adjuntarà també (preferentment en Excel)
la matriu de dades amb la qual s'ha generat.
Els autors rebran dos exemplars de la revista i el PDF del seu article, en el cas que es publique el seu treball.
[;acceptació d'aquestes normes i publicar en Nemus implica que els autors cedeixen a l'editor els seus drets,
inclòs l'accés obert en Internet.