Inici


NORMES DE PUBLICACIÓ

 

Normes de publicació


 

Nemus és una publicació científica editada conjuntament per l’associació Ateneu de Natura, pel Grup Au
d’Ornitologia i pe l’associació Paleontològica i Mineralògica d’Onda, que publica articles originals, de les
diverses branques de les Ciències Naturals, de tot el món, encara que tindran especial consideració els treballs
referits a la Mediterrània occidental. Nemus també publicarà notes breus corresponents a treball de
poca extensió
La llengua preferent de publicació serà en català. També es podrà publicar en anglès o en qualsevol de les
altres tres llengües oficials de l’Estat Espanyol. Tots els treballs han d’incloure una traducció a l’anglès del
títol, el resum, els mots clau i els peus de les figures. Quan l’article incloga la descripció d’una espècie nova
serà imprescindible que la diagnosi i la descripció es faça també en anglès a més de la llengua original del
treball. Si la llengua original del treball no és romànica s’ha d’incloure, també, un resum i mots clau en
català.
Procediment d’admissió
Els treballs es remetran preferentment en format electrònic a l’adreça: ateneudenatura@gmail.com o en
paper a ATENEU DE NATURA, carrer Sant Roc, 125 3r 5a 12004 Castelló de la Plana, abans del 30 de juny
de cada any. El treballs s’enviaran en un document de text en qualsevol format compatible de windows que
inclourà el text. Les taules es remetran en Microsoft Excel o compatible. Si es presenta un gràfic s’aportaran
les dades originals que el sustenten. Les figures es remetran separades del text i en format d’alta resolució,
mínim 300 dpi (preferentment en JPG). El format de publicació de la revista és 14 x 21 cm a full sencer.
Les imatges s’ajustaran si és possible a aquestes mides si és possible o dividides per 2 o 4 per a figures més
menudes.
Els títols i el peus de les figures i de les taules s’inclouran al final del text, indicant on haurien d’anar. Tota
taula i figura ha de ser citada en el text amb el format: (Figura 1); o (Fig. 1 A-B); o (Fig. 3 A-C i G); o (Taula
2). La numeració serà en xifres aràbigues i les diferents imatges dins d’una figura marcades amb lletres
majúscules.
Els treballs que no s’adeqüen a aquestes normes es retornaran als autors per a la seua adaptació. No es considerarà
la data de recepció fins que els originals es presenten segons el que disposen aquestes normes.
Es contestarà als autors sobre l’admissió del treball en un termini de dos mesos des de la completa recepció
de l’original proposat. Els treballs seran estudiats per dos revisors externs. Les indicacions i suggeriments
s’hauran d’incorporar a l’escrit final o bé argumentar las causes de la no incorporació.
Normes generals de redacció
Els autors han d’evitar les repeticions. La redacció serà impersonal i s’usarà llenguatge estàndar i registre
formal. Tant al resum com al text la primera vegada que se cita una espècie s’indicarà el nom comú, en
minúscula, i el científic en cursiva (el nom vulgar pit-roig, Erithacus rubecula). Per a la resta de cites només
s’utilitzarà el nom comú, si en té, o el científic abreujat. Per a les espècie fòssils la primera cita en resums i
textos serà completa, en cursiva, amb autor i any de publicació, (Anchura carrascoi Calzada & Forner, 2009),
els autors aniran entre parèntesi si el gènere que s’indica no és l’original al què es va adscriure; per a les
següents citacions únicament s’escriurà el gènere abreujat i l’espècie (A. carrascoi). Els autors han de seguir
les normes del Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica o del Codi Internacional de Nomenclatura
Botànica segons el cas. Els materials (tipus i exemplars figurats) ha d’estar registrat i dipositat en una institució
accessible als investigadors.
S’evitarà el tractament a nivell subespecífic sempre que no siga estrictament necessari. Els topònims s’escriuran
sempre en la seua forma acadèmica, en la llengua pròpia del lloc. Es recomana indicar la font de la
sistemàtica i l’origen del nom comuns de les espècies.

Les cites en el text seran del tipus: Castany & Tirado (2003); (Castany & Tirado, 2003); Castany & Tirado,
2003: 432-433), si són varies caldrà ordenar-les cronològicament (Calzada, 1979; Martinell, 1987; Kidwell,
2003). Els textos legals: (Decret 70/2009). Si es trasllada un text es farà entre cometes. S’evitarà sempre que
siga possible la cita d’informes o memòries no publicades. Els treballs en premsa només poden citar-se si
han estat acceptats per a publicar.
Articles
Els articles es remetran estructurats en els següents apartats:
Títol. Ha de ser el més curt possible, informant sobre el contingut. Ha d’incloure grup taxonòmic, edat per
als treballs paleontològics i zona geogràfica, fugint de termes polítics. Si el nom és llarg cal aportar un nom
abreujat de fins a 10 paraules per a les capçaleres de les pàgines. Si no s’aporta l’abreujarà l’editor.
Autors. Nom complet dels autors, adreça postal, correu electrònic i institució a la qual pertany, si fa el cas.
Resum. No podrà superar les 400 paraules, sense incloure referències, números, abreviatures, acrònims o
mesures a no ser que resulten imprescindibles. El resum ha de tenir els següents apartats:
􀁹 Una breu introducció, de nivell bàsic, a la matèria tractada
􀁹 Una breu exposició de l’interès del treball en l’àmbit que s’estudia
􀁹 Unes frases amb les conclusions principals
􀁹 Una declaració de com el treball ha suposat una millora en el camp estudiat.
Mots clau. Entre quatre i vuit.
Si l’article no està redactat en anglès seguirà a continuació: Title, abstract i key words.
Introducció. Es donarà una idea dels antecedents històrics del tema així com de l’interès i finalitat del
treball.
Material i mètode. Posteriorment, s’inclourà tota la informació necessària sobre les espècies estudiades, el
material recollit, les tècniques de recol·lecció per obtenir la mostra o censos, la zona d’estudi, els instruments
utilitzats, els mètodes d’estudi i les anàlisis de dades que permeten comprendre i interpretar correctament
els resultats que es presentaran.
Resultats en aquest apartat es presentaran només les dades i resultats obtinguts pels autors
Resultats i discussió. Finalment es discutiran els resultats obtinguts i la comparació amb altres treballs
relacionats.
Agraïments. Es mencionarà, si cal, les persones o entitats que han contribuït d’alguna forma a la realització
del treball.
Bibliografia. Contindrà només les publicacions citades en el text. La llista s’ordenarà alfabèticament per
autors i cronològicament per un mateix autor, afegint les lletres minúscules, (a,b,c,...) per als treballs d’un
mateix any. Els autors i any de publicació s’ajustaran als següents models:
Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 2015. Corpus Toponímic. http://www.avl.gva.es. (consultada
el 19/12/2015).
Barreda, J. & Castany, J. 2008a. Aus al Parc de Ribalta. 156 pp. Associació Grup Au d’Ornitologia. Castelló
de la Plana.
Barrón, E. 2003. Indicios de paleoincendios en el Terciario de la península Ibérica. Nemus, 1: 5-16.
Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de
Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació. Generalitat Valenciana, Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. DOCV núm. 6021, de 26/05/2009: 20143-20162.
Richardson, W.J. 1978. Timing and amount of bird migration in relation to weather: a review. Oikos, 30:
224-272.

Salas, R. 1987. El cicle Cretaci inferior al marge oriental d’Iberia. In R. Folch i Guillèn (Ed.) Història
Natural dels Països Catalans, Geologia I. Vol. 1: 333-348. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
Serrasolsas I. 1994. Fertilitat de sòls forestals afectats pel foc. Dinàmica del nitrògen i del fòsfor. 323 pp.
Tesi doctoral. Universitat de Barcelona.
Smith A.B. & Kroh, A. 2015. The Echinoid Directory. Natural History Museum. http://www.nhm.ac.uk
(consultada el 18/12/2015).

 

Notes breus
Les notes breus son treballs de fins a 5 pàgines impreses incloent taules i figures, en les quals s’informarà de
dades preliminars, noves observacions, primeres cites, etc. d’especial rellevància. Les notes breus portaran
un resum de menys de 200 paraules, sense referències ni números, abreviatures, acrònims o mesures, a no
ser que resulten imprescindibles. El resum ha de donar una idea general sobre la nota incloent en aquest
ordre.
􀁹 Descripció i motivació del treball,
􀁹 Unes frases sobre mètode i materials,
􀁹 Un paràgraf sobre els resultats més rellevants i, si fos el cas, discussió d’aquestos resultats.
Les notes breus han de tenir un format de presentació lliure sense subdivisions internes, encara que
s’ajustaran el màxim possible a una estructura ordenada que inclourà una explicació de l’interès i finalitat
del treball, seguida, de tota la informació necessària sobre la zona d’estudi, els instruments utilitzats i els
mètodes d’anàlisi que permeten interpretar adequadament els resultats presentats; per a continuació procedir
amb la relació de resultats als que s’integrarà la discussió, en la qual s’indicarà la rellevància de l’estudi.
Si fos necessari s’inclourà una breu secció d’agraïments.
També s’admetran, en el format de nota, ressenyes d’institucions o museus científics, normativa legal i novetats
bibliogràfiques amb relació a les ciències naturals.
Taules
S’han de numerar correlativament. Les taules han de estar citades al text. Cada taula ha d’anar acompanyada
d’un títol que siga una descripció clara i concisa del contingut. El peu també ha d’anar en anglès si no és la
llengua del treball. S’ha d’indicar on ha d’anar. Les taules es remetran en un fitxer Excel o compatible.
Figures
Tota classe d’il·lustracions (gràfics, fotos, dibuixos, plànols, ...) entraran amb el nom de la figura numerada
correlativament seguint l’ordre d’aparició en el text. El peu també anirà en anglès. Les figures seran reproduïdes
exactament com es presenten pels autors, per la qual cosa han de ser remeses correctament elaborades
i impreses si són il·lustracions o mitjançant suports electrònics d’alta resolució. Totes elles han de tenir el
mateix estil de lletra i presentació. En el cas de gràfics s’adjuntarà també (preferentment en Excel) la matriu
de dades amb la qual s’ha generat.
Els autors rebran, en el cas que es publique el seu treball, dos exemplars de la revista i el PDF del seu article.
L’acceptació d’aquestes normes i publicar en Nemus implica que els autors cedeixen a l’editor els seus drets,
inclòs l’accés obert en Internet.